Oferujemy uzyskanie decyzji administracyjnych, sprawozdania z ochrony środowiska: pozwoleń, zezwoleń z zakresu ochrony środowiska.

obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska w związku z emisją pyłów, gazów do powietrza, odprowadzaniem ścieków do odbiornika, poborem wody, składowaniem odpadów
obowiązek prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska, ewidencja odpadów, ewidencja poboru wody, emisji substancji do powietrza,
obowiązek prowadzenia pomiarów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza oraz ścieków wprowadzanych do wód.

Kobize raport, tel 502-032-782, raporty firm do Kobize. Raport Kobize dla stanowiska energetycznego, utworzenie konta i złożenie raportu. Zgłaszanie emisji spalin gazów z kotłów. Obsługa przy sporządzaniu sprawozdań środowiskowych. Konsultacje z zakresu raportu. Wprowadzenie danych do Kobize. Pomoc w zakresie rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego. Obsługa w zakresie Kobize.

Przepisy z ochrony środowiska nakładają konieczność uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,  wykonania sprawozdań za wprowadzanie substancji lub energii do środowiska, sprawozdanie z wytworzonych odpadów.

Pozwolenia:

na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
na wytwarzanie odpadów,
na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska,
zintegrowane (dotyczy tylko wybranych zakładów, mogących w znaczący sposób oddziaływać na środowisko i poza wieloma rodzajami działalności przemysłowej obejmuje również intensywną działalność rolniczą (fermy) oraz większe składowiska odpadów). 
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska,
pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych,
decyzja uzgadniająca zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji,
pozwolenie zintegrowane,
pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód,
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,
pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej,
pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych oraz akładów górniczych,
pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie,
pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Zezwoleń wymagają pobory wód oraz prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Obowiązki może nałożyć Starosta wskazując konieczność wykonania przeglądu ekologicznego, ograniczenie negatywnego oddziaływania albo zagrożenia danej instalacji dla środowiska. 

Sprawozdania z ochrony środowiska

Zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat,
Raport o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza wprowadzany do systemu KOBIZE,
Informacja dla prowadzących zakład przetwarzania dotycząca ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu,
Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu,
Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte akumulatory oraz 
wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory,
Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej,
Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej,
Sprawozdanie zawierające informacje o masie zebranych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
Sprawozdanie dotyczące rodzaju i masy przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach 
recyklingu,
Sporządzenie bilansu LZO,
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach służących do odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów; 
Ewidencja odpadów,
Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy, wywiezionych za granicę opakowań,
Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej, uiszczanie opłaty produktowej,
Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu,
Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu,
Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informację o wysokości należnej opłaty produktowej,
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu,
Sprawozdanie o masie przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, rodzaju i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych do 
dalszego zagospodarowania,

tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl 

   

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk, 2013,2014,

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

 Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty sprawozdania w firmie
 Raporty środowiskowe, Karty informacyjne przedsięwzięcia wykonanie raportu środowiskowego
 Pozwolenia na emisje gazów, pyłów, zgłoszenia instalacji uzyskanie zezwolenia na emisje
 Operaty wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne operaty wodnoprawne obliczanie
 Ekobroker, usługi, ochrona środowiska ekousługi dokumentacja
Nasi Klienci :Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka we Wrocławiu, Reproart,Budimex, Kajt24, Hala Ludowa, Amefa, Uniwersytet Wrocławski, Solvadis, Th- Beton, Motorpol, Teco, Wossung Ent Europe, Rusada Product Development, Red Sky, Optel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, E-Service Central, Body Lab, CNS Group, XLine, Biuro Inżynierskie Candela, Mosaiq Restaurant and Wine Lounge, P.P.M Polesie, ,RICA Poland, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Michael Bubolz, Unisoft Sp.z o.o., Fabryka Reklamy, Electro Futura, TurboCare, Portal-Bis, SM Akademicka, SBM Maślice, PHU Poltechnic, Raton Polska, -Bud HDI Węgliniec, Delbud Milicz, Ecozet, Dareit, JPS Milanówek, Kom-bud, Telnet SKA, Kendromed, ODT Światowid, Synexus Polska, Zakład Usług Przemysłowych, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Prema, CSP BETESCA, Okno Plus, Sinohydro Corp. Limited, War-Remedium.