Operat wodnoprawny

Dokument załączany do wniosku o wydanie pozwolenie wodnoprawnego, to operat wodnoprawny.
Jak sporządza się operat wodnoprawny?
Co zawiera operat wodnoprawny? 
Sporządzanie operatu wodnoprawnego wymaga zawarcia w nim następujących informacji:
oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia,
wyszczególnienie o celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz rodzaju urządzeń pomiarowych,
stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
opis urządzenia wodnego, położenie, podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania,
charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodno-prawnym,
charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodno prawnym,
ustalenia wynikające z planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego,
określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
planowany okres rozruchu i sposób postępowania w okresie rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody występujących w zasięgu korzystania z wód. Zebranie w/w informacji pozwoli na przygotowanie operatu wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne

Wykonanie operatu wodnoprawnego to warunek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?
Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć:
operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzenia wodnego; opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
Kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?
Zasady uzyskiwania i zakres pozwoleń wodno-prawnych reguluje dział VI, rozdział 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na:
1) szczególne korzystanie z wód (m.in. pobór, odprowadzanie wód powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi),
2) wykonanie urządzeń wodnych (np. kanałów i rowów, wylotów urządzeń kanalizacyjnych do wprowadzania ścieków do wód,  do urządzeń wodnych),
3) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.
4) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
5) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
6) piętrzenie wody podziemnej;
7) gromadzenie ścieków, odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
8) odwodnienie obiektów, wykopów budowlanych, zakładów górniczych;
9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.
Pozwolenie wodnoprawne wymagane również na:
1) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku,
unieszkodliwianie odpadów,
2) wznoszenie obiektów budowlanych, wykonywanie innych robót,
3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie – na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest w drodze decyzji, na czas określony.
Pozwolenie wodno prawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ważne na okres nie dłuższy niż 10 lat.

tel. 502-032-782

biuro@ekobroker.pl 

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

 

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk, 

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

 Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty wykonywanie sprawozdań środowiskowych
 Raporty środowiskowe, Karty informacyjne przedsięwzięcia wykoanie raportu środowiskowego
 Pozwolenia na emisje gazów, pyłów, zgłoszenia instalacji uzyskanie pozwolenie na emisje
 Operaty wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne przygotowanie operatu wodnoprawnego
 Ekobroker, usługi, ochrona środowiska Ekobroker ochrona środowiska