Kontrola organów ochrony środowiska może dotyczyć szerokiego zakresu działania firmy związanego z korzystaniem ze środowiska naturalnego. Oferujemy pomoc, przygotowanie odpowiedzi na wezwanie z urzędu, Wydziału Ochrony Środowiska, do przedłożenia, uzupełnienia dokumentacji i innych spraw z zakresu ochrony środowiska. Budowa, ekrany akustyczne, pomoc, tel 502-032-782, decyzja środowiskowa,
Doradzanie z ochrony środowiska, reprezentacja klienta w urzędzie w sprawach ochrony środowiska, budowy ekranu akustycznego, inwestycji w pobliżu zabudowy mieszkalnej.
Raport środowiskowy, sprawdzenie, ocena dokumentów, pomoc w procedurze, załatwieniu spraw w urzędach ochrony środowiska. Inwestycja, budowa, drogi blisko domu, zakładu, fabryki czy magazynu. Doradztwo w ochronie środowiska. Pomoc społecznością lokalnym. Odwołanie zaskarżenie od decyzji środowiskowej, udział w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Problem hałasu od drogi, budowy ? Analiza dokumentacji.

tel 502-032-782 http://ekobroker.pl/ 

Udział społeczeństwa w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
Udział społeczeństwa wg Kpa i wg POŚ - zagadnienia ogólne
Procedura udziału społeczeństwa wg POŚ
Elementy procedury udziału społeczeństwa wg POŚ
Podmioty uprawnione do uczestnictwa w procedurze udziału społeczeństwa
Czego dotyczy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
(decyzje i zgłoszenia wymagające OOŚ
Przedsięwzięcia wymagające oceny
Rodzaje przedsięwzięć wymagających oceny
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko i natura 2000
dokumentacja OOŚ
Informacje o planowanym przedsięwzięciu
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Analiza porealizacyjna.


Częstym elementem kontroli z ramienia instytucji ochrony środowiska w zakładzie pracy jest sprawdzenie: 
czy zostały policzone opłaty środowiskowe, za korzystanie ze środowiska oraz czy została wniesiona opłata środowiskowa do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku wytwarzania odpadów - czy prowadzona jest dokumentacja związana z odpadami, karty przekazania odpadów, sprawozdania z odpadów, itp.
czy gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z ustawą o odpadach,
wymagania środowiskowe z przepisów prawa i rozporządzeń,
obowiązek uzyskania decyzji administracyjnych: pozwoleń, zezwoleń,
obowiązek opłat za korzystanie ze środowiska w związku z emisją pyłów, gazów do powietrza, odprowadzaniem ścieków do odbiornika, poborem wody, składowaniem odpadów,
prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska, ewidencja odpadów, ewidencja poboru wody, emisji substancji do powietrza. Obowiązek prowadzenia pomiarów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, ścieków wprowadzanych do wód,
czy firma jest zarejestrowana w bazie KOBiZE, czy dokonała rejestracji wszystkich instalacji.

Oferta firmy Ekobroker

Opłaty środowiskowe:

- obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska,
- obliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (za samochody służbowe, maszyny robocze, itp.),
- obliczanie opłat za kotły opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem,
- obliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
- przygotowanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska,


Opłaty środowiskowe za paliwa samochodowe

Raporty do KOBiZE:

- rejestracja w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, KOBiZE,
- sporządzenie zgłoszenia do bazy KOBiZE,
- wypełnianie raportu do KOBiZE,

Sprawozdawczość środowiskowa:

- prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami w firmie,
- przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów,
- sporządzanie sprawozdań z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki opakowaniami,
- roczne sprawozdania dotyczących opłaty produktowej
- sprawozdań dotyczących wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
- przygotowywaniu zbiorczych zestawień danych dotyczących odpadów
- Wnioski, opracowania, zgłoszenia:

Usługi z ochrony środowiska

- wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) dla inwestycji,
- raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
- sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń, zezwoleń,
- sporządzanie operatów wodnoprawnych,
- uzyskiwanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
- przygotowywanie zgłoszeń inwestycji emitujących zanieczyszczenia, nie wymagających stosownych decyzji na korzystanie ze środowiska

i inne:

- pomoc i porady z zakresu ochrony środowiska i inne usługi zakresu ochrony środowiska
- działalność usługowo doradcza, outsourcing.

Instytucje  Ochrony Środowiska w Polsce:

Inspekcja Ochrony Środowiska, która sprawuje kontrolę nad realizacją przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody. Europejska Agencja Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Komisja Ochrony Środowiska, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Środowiska, KASHUE, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Państwowy Monitoring Środowiska, Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

tel. 502-032-782

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

biuro@ekobroker.pl

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk, 2013,2014,

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

 Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty sprawozdania w firmie
 Raporty środowiskowe, Karty informacyjne przedsięwzięcia wykonanie raportu środowiskowego
 Pozwolenia na emisje gazów, pyłów, zgłoszenia instalacji uzyskanie zezwolenia na emisje
 Operaty wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne operaty wodnoprawne obliczanie
 Ekobroker, usługi, ochrona środowiska ekousługi dokumentacja
Nasi Klienci :Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka we Wrocławiu, Reproart,Budimex, Kajt24, Hala Ludowa, Amefa, Uniwersytet Wrocławski, Solvadis, Th- Beton, Motorpol, Teco, Wossung Ent Europe, Rusada Product Development, Red Sky, Optel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, E-Service Central, Body Lab, CNS Group, XLine, Biuro Inżynierskie Candela, Mosaiq Restaurant and Wine Lounge, P.P.M Polesie, ,RICA Poland, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Michael Bubolz, Unisoft Sp.z o.o., Fabryka Reklamy, Electro Futura, TurboCare, Portal-Bis, SM Akademicka, SBM Maślice, PHU Poltechnic, Raton Polska, -Bud HDI Węgliniec, Delbud Milicz, Ecozet, Dareit, JPS Milanówek, Kom-bud, Telnet SKA, Kendromed, ODT Światowid, Synexus Polska, Zakład Usług Przemysłowych, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Prema, CSP BETESCA, Okno Plus, Sinohydro Corp. Limited, War-Remedium.