Pomiar wibracji.

Pomiary drgań przenoszonych przez grunt na konstrukcje obiektów budowlanych.
Analiza wpływu wibracji na konstrukcje budynku i ludzi w nim przebywających.
Szkody górnicze, maszyn roboczych ich wpływ na pęknięcia ścian w budynkach.
Pomiar drgań przenoszonych przez grunt na obiekt (budynek, most).
Analiza, opinia i ekspertyza budowlana.
Określenie wpływu emitowanych wibracji przez urządzenia.
Ocena oraz prognoza stopnia uszkodzenia spowodowanego wibracjami.
Doradztwo z prawa ochrony środowiska. Skargi i pisma do urzędu.
 
Ocena wpływu drgań wywołanych na budynki oraz na ludzi przebywających w budynkach jest skomplikowanym zagadnieniem która powinna zostać przeprowadzona w oparciu o następujące dokumenty normatywne, tj.:
-        PN-B-02170:2016–12 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”,
-        PN-B-02171:2017-06 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.
Przeprowadzenie  pomiary drgań pomoże wskazać czy źródłem drgań niekorzystnie wpływa na ludzi przebywających w budynkach oraz na konstrukcje budynku.
Zasięg obszaru eksploatacyjnych oddziaływań dynamicznych od źródła liniowego na otaczającą zabudowę, w średnich warunkach gruntowych, w terenie płaskim, może sięgać ok. 70 m.
Uregulowania prawne
Akty prawnych dotyczących zagadnień ochrony przed drganiami :
· Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627)
· Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 9 listopada 2000 (Dz.U. z 2000r. Nr 109, poz. 1157)
· Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie” z dnia 13 kwietnia 2007 (Dz.U. z 2007 roku, Nr 75, poz. 493) – odpowiedzialność za szkody
· Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).
 
Przybliżoną ocenę wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na niektóre typy budynków
można wykonać, korzystając ze skal SWD-I i SWD-II (SWD - Skala Wpływów Dynamicznych).
Skale te można stosować w odniesieniu do budynków z elementów przeznaczonych do ręcznego układania,  a także  przeznaczona jest  budynków z elementów prefabrykowanych np.: wielka płyta.
SWD-I . Skala odnosi się do budynków o kształcie zwartym o małych wymiarach zewnętrznych rzutu poziomego (nieprzekraczających 15 m), jedno- lub dwukondygnacyjnych i o wysokości nieprzekraczającej żadnego z wymiarów rzutu poziomego.
SWD-II - Skala odnosi się do budynków nie wyższych niż pięć kondygnacji, których wysokość jest mniejsza od podwójnej najmniejszej szerokości budynku oraz do budynków niskich (do 2 kondygnacji), lecz niespełniających warunków podanych dla skali SWD-I
 
Źródło:
Wpływ drgań na budynki i ludzi w budynkach - normy i sporządzanie opinii Prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki.
 • Pozostałe usługi z ochrony środowiskao:p>

  Raporty do KOBiZE.
  http://www.kobize.pl/

  Założenie konta w imieniu zakładu.
  Rejestracja firmy w KOBiZE.
  Sporządzenie zgłoszenia instalacji wykonanie rejestracji w bazie.
  Sporządzenie raportu końcowego dla firmy.
  Pomoc w wypełnianiu raportów, zgłoszenie zakładu.

  Opłaty środowiskowe w firmie.

  Obliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska.
  Policzenie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za samochody służbowe, maszyny robocze, paliwa.
  Naliczanie opłat za kotły, piece opalane koksem, drewnem, olejem napędowym, gazem.
  Przygotowanie wykazu opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
  Wykonanie rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, zestawienie.

  Centralny Rejestr Operatorów
  http://www.cro.ichp.pl/

  W bazie należy zarejestrować urządzenia które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych.
  Założenie konta, karty urządzenia, rejestrowanie i zgłoszenie urządzeń, w Centralnym Rejestrze Operatorów.
  Zgłoszenie instalacji do CRO.

  Odpady, prowadzenie ewidencji odpadów w firmie, sprawozdanie z odpadów.
  https://www.bdo.mos.gov.pl

  W zakresie gospodarki odpadami w firmie oferujemy:
  Uzyskiwanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
  Sporządzanie zbiorczych zestawień danych o wytworzonych odpadach.

  Sprawozdanie roczne.
  Pomoc w założenie konta i karty urządzeń, obsługa firmy.

   

  Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.

   

  tel. 504-746-203

  Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

  biuro@ekobroker.pl

  Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

  OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI

   Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty sprawozdania w firmie
  Raporty środowiskowy cena  www.omegaplus.home.pl/raportsrodowiskowy/