Uzyskujemy decyzje środowiskowe. Przeprowadzamy ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia, raport środowiskowy, decyzja środowiskowa. tel. 502-032-782. Cena uzyskania decyzji środowiskowej jest ustalana indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.

Decyzja środowiskowa - sprawdzenie i analiza dokumentów, tel 502-032-782.

Budowa, ekrany akustyczne, pomoc przy budowanej inwestycji, tel 502-032-782, decyzja środowiskowa, Doradzanie z ochrony środowiska, tel 502-032-782, reprezentacja klienta w urzędzie w sprawach ochrony środowiska, budowy ekranu akustycznego, inwestycji w pobliżu zabudowy mieszkalnej. Raport środowiskowy, sprawdzenie, ocena dokumentów, pomoc w procedurze, załatwieniu spraw w urzędach ochrony środowiska. Inwestycja, budowa, drogi blisko domu, zakładu, fabryki czy magazynu. Doradztwo w ochronie środowiska. Pomoc społecznością lokalnym. Odwołanie zaskarżenie od decyzji środowiskowej, udział w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Problem hałasu od drogi, budowy ? Analiza dokumentacji. Cena do ustalenia.  tel 502-032-782,  http://ekobroker.pl/ 

Udział społeczeństwa w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
Udział społeczeństwa wg Kpa i wg POŚ - zagadnienia ogólne
Procedura udziału społeczeństwa wg POŚ
Elementy procedury udziału społeczeństwa wg POŚ
Podmioty uprawnione do uczestnictwa w procedurze udziału społeczeństwa
Czego dotyczy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
(decyzje i zgłoszenia wymagające OOŚ
Przedsięwzięcia wymagające oceny
Rodzaje przedsięwzięć wymagających oceny
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko i natura 2000
dokumentacja OOŚ
Informacje o planowanym przedsięwzięciu
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Analiza porealizacyjna 

 

Decyzja środowiskowa jak  przebiega proces o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ?

Na stronach urzędów można znaleźć gotowe wnioski  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ale można go też napisać samodzielnie. Wniosek należy złożyć wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa + opłata skarbowa.

Jak długo trwa wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia?

-Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),

-Decyzja środowiskowa może być  dostarczona pocztą lub można ją odebrać ją osobiście,  (w tym celu należy o tym wpisać we wniosku chęć osobistego odbioru

- Odbiór decyzji z dokumentem tożsamości .

Decyzja środowiskowa - Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

2.Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

3.Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, wymagana w procesie decyzja środowiskowa.

4.Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

5. Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, z zastrzeżeniem:

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne,

- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ww. ustawy, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów,

6.W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu - w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

7.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej, decyzja środowiskowa.

a.za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

b.za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłaty za wydanie decyzji środowiskowej

205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

Odwołanie od decyzji środowiskowej.

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Prezydenta m. st. Warszawy, przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja środowiskowa informacje dodatkowe.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,

3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

4. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla,

4a. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,

4b. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,

5. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,

6. pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód,

7. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,

8. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,

9. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

10. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

11. decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady,

12. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

13. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,

14. decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,

15. decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

16. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

17. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,

18. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych,

19. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska,

20. zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. \

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem.

zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wymagane dokumenty:

1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie zgodnie z art. 74 ust 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko, 

2. załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy,

3. karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

Co należy umieścić w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ilekroć w ustawie jest mowa o karcie informacyjnej przedsięwzięcia – rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym

sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f) rozwiązaniach chroniących środowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przyzastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;

4. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, z zastrzeżeniem: - jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, - jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne, - jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów,

Jak wygląda proces uzgodnienia decyzji w środowiskowej ?

Po  zweryfikowaniu złożonych dokumentów,  ustalane są strony postępowania.

Urząd występuję do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008r.    o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

Decyzja środowiskowa. Co dalej ?

Po uzyskaniu stosownych opinii, wydawane jest postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu,

    w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko występują, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2) w/w ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,

    w przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,

    zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy podają do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 wyżej cytowanej ustawy.

 

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk

Usługi świadczy www.EKOBROKER.pl

tel. 502-032-782

biuro@ekobroker.pl

Informacje  zamieszczone na tej stronie internetowej nie stanowią informacji prawnej, porady, nie są opinią prawną. Materiały zamieszczone są w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, za braki, nieścisłości, pomyłki w zamieszczonych materiałach.

OCHRONA ŚRODOWISKA - USŁUGI DLA FIRM

Sprawozdania środowiskowe, zestawienia, raporty www.sprawozdania w firmie.pl
Operaty wodnoprawne, pozwolenia wodnoprawne www.operaty wodnoprawne obliczanie.pl
Kontrola z ochrony środowiska, opłata, kobize, odpady,   www.omegaplus.home.pl/kontrolasrodowiskowa/
Nasi Klienci:Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka we Wrocławiu, Reproart,Budimex, Kajt24, Hala Ludowa, Amefa, Uniwersytet Wrocławski, Solvadis, Th- Beton, Motorpol, Teco, Wossung Ent Europe, Rusada Product Development, Red Sky, Optel, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, E-Service Central, Body Lab, CNS Group, XLine, Biuro Inżynierskie Candela, Mosaiq Restaurant and Wine Lounge, P.P.M Polesie, ,RICA Poland, Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny, Michael Bubolz, Unisoft Sp.z o.o., Fabryka Reklamy, Electro Futura, TurboCare, Portal-Bis, SM Akademicka, SBM Maślice, PHU Poltechnic, Raton Polska, -Bud HDI Węgliniec, Delbud Milicz, Ecozet, Dareit, JPS Milanówek, Kom-bud, Telnet SKA, Kendromed, ODT Światowid, Synexus Polska, Zakład Usług Przemysłowych, NZOZ Szpital w Puszczykowie, Prema, CSP BETESCA, Okno Plus, Sinohydro Corp. Limited, War-Remedium.