Analizy środowiskowe, tel 502-032-782, analizy porealizacyjne.

Analiza środowiskowa jest wykonywana dla przedsięwzięcia inwestycyjnego. Głównym zadanie analizy środowiskowej jest określenie obecnego stanu środowiska naturalnego i jego uwarunkowania w stosunku do planowanej inwestycji. Elementy, które powinna zawierać analiza środowiskowa dotyczą wielu zagadnień środowiskowych np: opis wód powierzchniowych i podziemnych, oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia, wraz z możliwymi zabezpieczeniami akustycznymi, opis zagospodarowania terenu. Kolejnym ważnym składnikiem analizy porealizacyjnej jest opis ekosystemu w otoczeniu przedsięwzięcia, a także warunki glebowe i występowanie w nich surowców mineralnych. Ważnym elementem jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, identyfikacja warunków fauny i flory, formy ochrony przyrody i krajobrazu. Cena wykonania analizy porealizacyjnej zależna jest od zakresu przedsięwzięcia, nakładu pracy i jest ustalana indywidualnie. Kolejnym etapem może być opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Budowa, ekrany akustyczne, pomoc, tel 502-032-782, decyzja środowiskowa, Doradzanie z ochrony środowiska, tel 502-032-782, reprezentacja klienta w urzędzie w sprawach ochrony środowiska, budowy ekranu akustycznego, inwestycji w pobliżu zabudowy mieszkalnej. Raport środowiskowy, sprawdzenie, ocena dokumentów, pomoc w procedurze, załatwieniu spraw w urzędach ochrony środowiska. Inwestycja, budowa, drogi blisko domu, zakładu, fabryki czy magazynu. Doradztwo w ochronie środowiska. Pomoc społecznością lokalnym. Odwołanie zaskarżenie od decyzji środowiskowej, udział w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Problem hałasu od drogi, budowy ?. Analiza dokumentacji. tel 502-032-782
http://ekobroker.pl/

Udział społeczeństwa w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
Udział społeczeństwa wg Kpa i wg POŚ - zagadnienia ogólne
Procedura udziału społeczeństwa wg POŚ
Elementy procedury udziału społeczeństwa wg POŚ
Podmioty uprawnione do uczestnictwa w procedurze udziału społeczeństwa
Czego dotyczy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
(decyzje i zgłoszenia wymagające OOŚ
Przedsięwzięcia wymagające oceny
Rodzaje przedsięwzięć wymagających oceny
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko i natura 2000
dokumentacja OOŚ
Informacje o planowanym przedsięwzięciu
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Analiza porealizacyjna 

Analiza porealizacyjna.  Jej celem jest ocena faktycznego oddziaływania przedsięwzięcia po jej oddaniu do użytkowania. Zgodnie z art 94 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.201301235 w pkt 1. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w art. 93 uwzględnienie warunków realizacji przez organ wydający decyzję, ust. 2 pkt 2, dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzjach, o których mowa w art. 72 tryb wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach, ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.2. Jeżeli z analizy porealizacyjnej wynika, że dla przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do analizy powinna być załączona, poświadczona przez właściwy organ, kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.Konieczność sporządzenie analizy porealizaycjnej wynika z zapisów decyzji środowiskowych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Ceny analizy porealizacyjna zależy od zakresu prac i są ustalane indywidualnie.

 

tel. 502-032-782,
biuro@ekobroker.pl 
www.ekobroker.pl

Firma Ekobroker powstała w 2010 roku, aby ułatwić Państwu dostosowanie się do rosnących wymagań z zakresu ochrony środowiska, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z korzystaniem ze środowiska naturalnego. Przystosowanie działalności do wymagań prawnych ochrony środowiska z tematów: gospodarka odpadami, sporządzania sprawozdań z ochrony środowiska, przygotowanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, rejestracja i zgłoszenie firmy do krajowej bazy KOBiZE, przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z prowadzoną inwestycja. Usługi i opracowanie z ochrony środowiska.

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk,

Karta informacyjna przedsięwzięcia, www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/

Raport środowiskowy www.omegaplus.home.pl/raportsrodowiskowy/

Ekobroker, Kobize, opłaty, decyzje,  www.ekobroker.pl