Wykonanie analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia, tel 502-032-782, przygotowanie i sporządzenie analiz porealizacyjnych. 

Analiza porealizacyjna.  Jej celem jest ocena faktycznego oddziaływania przedsięwzięcia po jej oddaniu do użytkowania. Zgodnie z art 94 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.201301235 w pkt 1. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w art. 93 uwzględnienie warunków realizacji przez organ wydający decyzję, ust. 2 pkt 2, dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzjach, o których mowa w art. 72 tryb wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach, ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.2. Jeżeli z analizy porealizacyjnej wynika, że dla przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do analizy powinna być załączona, poświadczona przez właściwy organ, kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Konieczność sporządzenie analizy porealizaycjnej wynika z zapisów decyzji środowiskowych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Ceny analizy poreazliacyjna zależy  od zakresu prac i są ustalane indywidualnie. Ekobroker, usługi z ochrony środowiska.

Przykładowe przedsięwzięcia, inwestycje, które zgodnie z zapisami decyzji środowiskowych mogą wymagać wykonania analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia.

- instalacja do wytwarzania produktów,
– instalacja do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla,
– elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw,
– elektrownia wodna,
– stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne,
– instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne,
– instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie,
– instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych
– instalacje do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach,
– instalacje do produkcji betonu , mas bitumicznych, włókien mineralnych, wyrobów ceramicznych, produkcji szkła, wytwarzanie papieru, tektury, celulozy,
– instalacje do przetwarzania produktów zawierających azbest,
– wiercenia poszukiwanie złóż,
– produkcja paliw,
– wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli, artaki i stolarnie,
– trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciągi narciarskie,
– ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, stałe pola kempingowe lub karawaningowe,
– zabudowa przemysłowa lub magazynowa, budowa mieszkaniowa, centrum handlowe, garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, drogi, linii kolejowej,
– parki rozrywki, pola golfowe i stadiony,
– drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km, linia tramwajowa, kolejowa,
– porty, przystanie, budowle wodne, kanały rurociąg, oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna,
– tory wyścigowe,
– stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu,
– cukrownie, gorzelnie, hodowla.

Raporty środowiskowe - sprawdzenie i analiza dokumentów, tel 502-032-782.

Budowa, ekrany akustyczne, pomoc przy budowanej inwestycji, tel 502-032-782, decyzja środowiskowa, Doradzanie z ochrony środowiska, tel 502-032-782, reprezentacja klienta w urzędzie w sprawach ochrony środowiska, budowy ekranu akustycznego, inwestycji w pobliżu zabudowy mieszkalnej. Raport środowiskowy, sprawdzenie, ocena dokumentów, pomoc w procedurze, załatwieniu spraw w urzędach ochrony środowiska. Inwestycja, budowa, drogi blisko domu, zakładu, fabryki czy magazynu. Doradztwo w ochronie środowiska. Pomoc społecznością lokalnym. Odwołanie zaskarżenie od decyzji środowiskowej, udział w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Problem hałasu od drogi, budowy ? Analiza dokumentacji. Cena do ustalenia.  tel 502-032-782,  http://ekobroker.pl/ 

Udział społeczeństwa w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
Udział społeczeństwa wg Kpa i wg POŚ - zagadnienia ogólne
Procedura udziału społeczeństwa wg POŚ
Elementy procedury udziału społeczeństwa wg POŚ
Podmioty uprawnione do uczestnictwa w procedurze udziału społeczeństwa
Czego dotyczy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
(decyzje i zgłoszenia wymagające OOŚ
Przedsięwzięcia wymagające oceny
Rodzaje przedsięwzięć wymagających oceny
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko i natura 2000
dokumentacja OOŚ
Informacje o planowanym przedsięwzięciu
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Analiza porealizacyjna 

 

 

tel. 502-032-782,
biuro@ekobroker.pl 
www.ekobroker.pl

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk,

Przegląd ekologiczny, www.omegaplus.home.pl/przegladekologiczny/

Karta informacyjna przedsięwzięcia, www.omegaplus.home.pl/karta_informacyjna_przedsiewziecia/

Raport środowiskowy www.omegaplus.home.pl/raportsrodowiskowy/

Ekobroker, Kobize, opłaty, decyzje,  www.ekobroker.pl